Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die worden geleverd door Nel Stoelmassages (KvK 60794453), gevestigd aan de Smidstraat 12, 6744 WT Ederveen. Wij zijn bereikbaar per telefoon: 0318-483910 en per mail: [email protected]

Art. 2 Prijzen en betaling

Alle producten en diensten worden door Nel Stoelmassages conform de geldige prijslijst geleverd en zijn inclusief BTW. Voor cadeaubonnen geldt dat deze 1 jaar na datum van uitgifte geldig zijn. De geldige prijslijst is te raadplegen op de website www.nel.nu. Nel Stoelmassages heeft het recht om de prijslijst jaarlijks aan te passen. Deze prijsaanpassingen zullen op de website worden vermeld en klanten zullen hierover worden geïnformeerd. 

De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn geldt als een fatale termijn: als de klant niet tijdig betaalt is de klant van rechtswege in verzuim. Nel Stoelmassages is dan gerechtigd om de wettelijke (handels)rente en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

Art. 3 Uitvoering

Alle behandelingen vinden alleen plaats op basis van voorafgaande afspraak waarbij de klant de benodigde contactgegevens aan Nel Stoelmassages verstrekt. Nel Stoelmassages heeft het recht om klanten te weigeren. 

Nel Stoelmassages spant zich in om de producten en diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. Voor alle diensten geldt dat deze op basis van een inspanningsverbintenis worden uitgevoerd. Nel Stoelmassages heeft het recht om diensten naar eigen inzicht door derden te laten verrichten. 

Art. 4 Annulering

Raakt uw agenda in de knel? Dan is het mogelijk om een minimaal 24 uur voor de aanvang van het afgesproken tijdstip uw afspraak te annuleren. Bij niet-tijdige annulering heeft Nel Stoelmassages het recht om de behandeling in rekening te brengen. 

Art. 5 Geheimhouding

Alle vertrouwelijke informatie die Nel Stoelmassages bij de uitvoering van haar dienstverlening krijgt, zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt. Deze geheimhoudingsplicht wordt ook in acht genomen door derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de dienstverlening. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid op de website. 

Art. 6 Aansprakelijkheid

Alle behandelingen bij Nel Stoelmassage zijn op eigen risico. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het juist informeren van de behandelaar met betrekking tot eventuele gezondheidsrisico’s. Nel Stoelmassages kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit haar dienstverlening. De verjaringstermijn van alle vorderingen tegen Nel Stoelmassages bedraagt één jaar. 

Art. 7 Overmacht

In geval van overmacht zal Nel Stoelmassages de klant zo snel mogelijk informeren. De klant heeft in dat geval het recht om het gebruik van dienstverlening binnen 5 dagen te annuleren. Eventuele reeds afgenomen diensten dienen in dat geval te worden vergoed. In geval van ziekte of andere redenen die de dienstverlening van Nel Stoelmassages verhinderen, zal al het mogelijke worden gedaan om voor vervanging te zorgen. 

Art. 8 Wijziging voorwaarden

Nel Stoelmassages is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden vermeld en klanten zullen hierover worden geïnformeerd. 

Art. 9 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Nel Stoelmassages en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. 

Wist u dat?

Wist u dat u bij Nel Massagepraktijk 2.0 ook terecht kunt voor cadeaubonnen en andere ontspannende kerstcadeaus?

Benieuwd? Bezoek onze online winkel of neem direct contact op met Nel via: 06-29098474.

Wij kijken ernaar uit om van uw kerstcadeau een echt feestje te maken!

Tot snel bij Nel!